REKISTERI JA TIETOSUOJASELOSTE 3.2.2020

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Kahoha 3164243

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:

Emmi Immonen, +358401625163, emmi.immonen@kahoha.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakastietorekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:
• rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde)
• sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

Henkilötietoja käsitellään vain asiakassuhteen hoitamisen kannalta välttämättömiin tarkoituksiin (asiakassuhteen ylläpito ja seuranta, laskutus)

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

• henkilön nimi
• sähköpostiosoite
• puhelinnumero
• tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
– laskutustiedot
– muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään mm. verkkolomakkeen kautta, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti yrityksen ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä, ja kerää tietoa käyttäjien toiminnasta Google Analyticsiin. Kaikki kerätty tieto on anonyymiä, eli emme voi tunnistaa sinua tai liittää kerättyä tietoa tiettyyn henkilöön. Evästeiden tarkoitus on parantaa verkkosivustomme toimintaa ja auttaa kehittämään sen sisältöä esimerkiksi keräämällä tietoa mielenkiintoisimmista sisällöistä ja verkkosivuston kävijämääristä, sekä siitä millä hakusanoilla verkkosivustollemme on päädytty.

Useimmat internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta voit poistaa valinnaiset evästeet käytöstä sivuston alareunassa olevasta bannerista. Välttämättömiä evästeitä ei voi poistaa käytöstä, sillä ne varmistavat sivuston toiminnan sekä turvallisuuden, eikä niistä kerätä mitään henkilökohtaista tietoa.

9. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 • Tarkastusoikeus
  Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 • Vastustamisoikeus
  Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 • Poisto-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
 • Suostumuksen peruuttaminen
  Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
 • Valitusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löydät osoitteesta Tietosuoja.fi.